Εδώ ακούτε ποντιακή μουσική


Joomla Slide Menu by DART Creations
Facebook Share
Share on facebook

ΚΟΙΝΟ ΤΩΝ ΣΑΝΤΑΙΩΝ - ΜΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ !!


Ξεκίνησε επιτέλους η προσπάθεια για την ίδρυση του ΚΟΙΝΟΥ ΤΩΝ ΣΑΝΤΑΙΩΝ , ως σωματείο - οργανισμό και συνένωση των δυνάμεων των σωματείων που δραστηριοποιούνται σχετικά με την παράδοση και την ιστορία της Σαντάς του ιστορικού Πόντου αλλά και το παρόν και το μέλλον των σύγχρονων Σανταίων .

Το σχέδιο του καταστατικού της Σαντέϊκης Αμφικτυονίας έχι γίνει ήδη αντικείμενο συζητήσεων και δημόσιας διαβούλευσης . Η έναρξη της συζήτησης έγινε στις 24/11/2012 με τους συμπατριώτες μας των Πεύκων και του Αετοχωρίου του Ν. Έβρου σε μία γόνιμη συνάντηση που έγινε μέσα σε πατριωτικό κλίμα στα γραφεία του Συλλόγου Ποντίων Αετοχωρίου ΄΄Η ΣΑΝΤΑ΄΄. Στη συνάντηση έλαβαν μέρος οι πρόεδροι των σωματείων :
1. Ποντίων Νέας Σάντας Κιλκίς
2. Ποντίων Αετοχωρίου Έβρου
3. Ποντίων Πεύκων Έβρου
4. Ποντίων Παλατιτσίων Ημαθίας
και άλλοι συμαπτριώτες μας Σανταίοι

Μέχρι το τελικό σχέδιο καταστατικού θα ακουλουθήσουν συναντήσεις και συζήτηση με όλα τα Σαντέϊκα Σωματεία .

Παραθέτουμε το σχέδιο του Καταστατικού και παρακαλούμαι να μας αποστείλετε τις προτάσεις και παρατηρήσεις σας στο mail της ιστοσελίδας μας


ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ (ΣΧΕΔΙΟ) ΤΗΣ

ΜΗ ΚΕΡ∆ΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΚΟΙΝΟ ΤΩΝ ΣΑΝΤΑΙΩΝ»

Δίκτυο για την σύσφιξη των σχέσεων των απανταχού Σανταίων και του επαναπροσδιορισμού του ρόλου τους στη σύγχρονη πραγματικότητα

 

Άρθρο 1ο

Σύσταση Σωματείου

«Στην Nέα Σάντα Κιλκίς σήµερα την …………. ιδρύεται η Οργάνωση – Σωματείο με την επωνυμία «ΚΟΙΝΟ ΤΩΝ ΣΑΝΤΑΙΩΝ» από σωματεία που έχουν ως μέλη τους άτομα Σαντέικης καταγωγής, δηλαδή άτομα με καταγωγή από την ιστορική Σαντά του Πόντου και ενδιαφέρονται για τη διατήρηση και ανάπτυξη του πολιτισμού της Σαντάς του Πόντου .

Το Σωματείο «ΚΟΙΝΟ ΤΩΝ ΣΑΝΤΑΙΩΝ» απαγορεύεται να επεμβαίνει με οποιοδήποτε τρόπο στη διοικητική και οικονομική αυτονομία των μελών του ή να εκχωρεί σε αυτά μέρος των αρμοδιοτήτων του .

Επιπλέον το Σωματείο «ΚΟΙΝΟ ΤΩΝ ΣΑΝΤΑΙΩΝ» απαγορεύεται να είναι μέλος οποιασδήποτε Ομοσπονδίας ή άλλων σωματείων με Ομοσπονδιακό χαρακτήρα , έστω και αν έχουν ομοειδείς με αυτό σκοπούς. H απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για τα επιμέρους μέλη του Σωματεία τα οποία μπορούν να συμμετέχουν και σε Ομοσπονδίες.

Άρθρο 2ο

Επωνυµία και Έδρα του Σωματείου

1. H Επωνυµία του Σωματείου είναι «ΚΟΙΝΟ ΤΩΝ ΣΑΝΤΑΙΩΝ» .

Το Σωματείο θα εµφανίζετε στις συναλλαγές µε τους τρίτους µε

τον διακριτικό τίτλο αυτού στα Ελληνικά .

2. Έδρα του Σωματείου ορίζεται η Νέας Σάντα Κιλκίς .

Η διεύθυνση αυτή µπορεί να αλλάζει χωρίς να απαιτείται τροποποίηση του καταστατικού, ύστερα από οµόφωνη απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Σωματείου .

3. Η ηλεκτρονική διεύθυνση του Σωματείου είναι www.k-santeon.gr

4. Το Σωματείο µε απόφαση της Γενικής της Συνέλευσης µπορεί να ιδρύει παραρτήµατα σε διάφορες πόλεις, χωριά ή νοµούς της χώρας αλλά και στο εξωτερικό. Αυτά τα παραρτήµατα θα λειτουργούν µε βάση τους όρους του καταστατικού, τις αρχές καθώς και τον κανονισµό λειτουργίας του Σωματείου . Τα παραρτήματα αυτά θα εξαρτούνται απευθείας από το ΚΟΙΝΟ ΤΩΝ ΣΑΝΤΑΙΩΝ , χωρίς να έχουν την οποιαδήποτε αυτοτέλεια. Μοναδικό τους σκοπός θα είναι η υλοποίηση των αποφάσεων των οργάνων του Σωματείου ΚΟΙΝΟ ΤΩΝ ΣΑΝΤΑΙΩΝ

 

Άρθρο 3ο

Τα Μέλη του Σωματείου

1. Το «ΚΟΙΝΟ ΤΩΝ ΣΑΝΤΑΙΩΝ» συγκροτούν τα εγκύρως εγγεγραμμένα και μη διαγεγραμμένα μέλη του .

2. Μέλη του Σωματείου μπορούν να καταστούν Σωματεία και μόνο που είτε ευαισθητοποιούνται σε θέµατα σύσφιξης των κάθε λογής σχέσεων μεταξύ των Ελλήνων Σανταίων , ήτοι των ατόμων που έλκουν την καταγωγή τους από τη Σαντά του ιστορικού Πόντου, είτε απαρτίζονται στην πλειοψηφία τους από άτομα με Σαντέικη καταγωγή , είτε δραστηριοποιούνται επί το πλείστον με δράσεις σχετικά με τον ποντιακό και ειδικότερα με τον Σαντέικο πολιτισμό .

3. Κάθε Σωματείο που θέλει να εγγραφεί ως μέλος του ΚΟΙΝΟΥ ΤΩΝ ΣΑΝΤΑΙΩΝ πρέπει να υποβάλλει γραπτή αίτηση μαζί με τα ακόλουθα δικαιολογητικά :

Α. Επίσημο αντίγραφο του καταστατικού, που έχει καταχωρηθεί στο Πρωτοδικείο της έδρας του , από το οποίο να προκύπτει ότι καλλιεργεί δράσεις για την ανάπτυξη του Ποντιακού πολιτισμού.

Β. Αντίγραφο της δικαστικής απόφασης που το ενέκρινε και το πιστοποιητικό του αρμόδιου Πρωτοδικείου ότι είναι εγγεγραμμένο στα βιβλία των Σωματείων .

Γ. Έγγραφη δήλωση του ΔΣ του Σωματείου ότι αποδέχεται όλες τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού και τους κανονισμούς του ΚΟΙΝΟΥ ΤΩΝ ΣΑΝΤΑΙΩΝ .

Δ. Ονομαστικό κατάλογο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των μελών τους καθώς και τα νόμιμα δικαιολογητικά τους για την έκδοση δελτίου μέλους του ΚΟΙΝΟΥ ΤΩΝ ΣΑΝΤΑΙΩΝ.

Ε. Τέλη εγγραφής

4. Το Σωματείο εγγράφεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΟΙΝΟΥ ΤΩΝ ΣΑΝΤΑΙΩΝ στο αμέσως επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο από την υποβολή της δηλώσεως εγγραφής . Από την εγγραφή του κάθε Σωματείο - μέλος δικαιούται να μετέχει στις δραστηριότητες του ΚΟΙΝΟΥ ΤΩΝ ΣΑΝΤΑΙΩΝ και στις Γενικές Συνελεύσεις με δικαίωμα λόγου . Δικαίωμα ψήφου αποκτά μετά την παρέλευση έτους από την έγκριση της αιτήσεως εγγραφής του , με σχετική απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως , η οποία θα λαμβάνεται με πλειοψηφία των ¾ των παρόντων. Σε κάθε περίπτωση η απόρριψη αιτήσεως εγγραφής Σωματείου ως μέλους του ΚΟΙΝΟΥ ΤΩΝ ΣΑΝΤΑΙΩΝ θα πρέπει να είναι επαρκώς αιτιολογημένη.

5. Κάθε Σωματείο μέλος του ΚΟΙΝΟΥ ΤΩΝ ΣΑΝΤΑΙΩΝ χάνει το δικαίωμα να είναι μέλος και διαγράφεται υποχρεωτικά από το μητρώο μελών του Σωματείου με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με πλειοψηφία των ¾ των αντιπροσώπων των Σωματείων – μελών εφόσον συντρέχουν ένα ή περισσότεροι από τους παρακάτω λόγους :

Α. Στερήθηκε με τελεσίδικη δικαστική απόφαση της αναγνώρισης του ως Σωματείο ή στερήθηκε της Διοικητικής του αναγνώρισης ως Σωματείο .

Β. Στερήθηκε το δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το παρόν καταστατικό για τρία συνεχή χρόνια .

Γ. Δήλωσε εγγράφως παραίτηση ή αποχώρηση από τις τάξεις του ΚΟΙΝΟΥ ΤΩΝ ΣΑΝΤΑΙΩΝ

Δ. Παρέβη τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού ή του Εσωτερικού Κανονισμού του ΚΟΙΝΟΥ ΤΩΝ ΣΑΝΤΑΙΩΝ , ή αν συντρέχει σπουδαίος λόγος σχετικός με γεγονότα που ζημιώνουν τους σκοπούς του ΚΟΙΝΟΥ .

6. Κάθε Σωματείο – μέλος ασκεί πλήρως τα δικαιώματά του , μέχρι την οριστικοποίηση της απόφασης για διαγραφή του χωρίς να συμμετέχει όμως στην ψηφοφορία της Γενικής Συνέλευσης επί του θέματος της διαγραφής του .

7. Στην περίπτωση (Δ) της παραγράφου 5 δεν επιτρέπεται η διαγραφή μέλους , πριν αυτό κληθεί σε απολογία ή πριν την παρέλευση της τασσόμενης προθεσμίας για έγγραφη απολογία εάν κληθεί εγγράφως.

8. Η κοινοποίηση κάθε εγγράφου που αφορά το Σωματείο – μέλος γίνεται στη διεύθυνση που έχουν δηλωθεί τα γραφεία του ή σε άλλη διεύθυνση που ορίζεται με έγγραφο που αποστέλλει το Σωματείο στο ΚΟΙΝΟ ΤΩΝ ΣΑΝΤΑΙΩΝ.

 

Άρθρο 4ο

Αρχές και σκοποί ίδρυσης του Σωματείου

Το Σωματείο έχει κοινωφελή χαρακτήρα, έτσι η συµµετοχή και δραστηριοποίηση σ’ αυτό βασίζεται στις αρχές της εθελοντικότητας και της µέγιστης δυνατής συναίνεσης.

Είναι αυτονόητο ότι όλοι οι συµµετέχοντες αποδέχτηκαν και αυτοδεσµεύονται στην υποστήριξη όλων των θεµελιωδών σκοπών που διατυπώνονται παρακάτω. Η σοβαρή διαφωνία µε τους σκοπούς αυτούς (έστω και µε ένα) καθιστά άνευ νοήµατος την συµµετοχή φορέα στο Σωματείο .

Το Σωματείο επιδιώκει συνεργασία σε θέµατα πολιτιστικής-οικονομικής-ανθρωπιστικής κ.τ.λ. προσέγγισης των διαφόρων ομάδων Σανταίων σε όλη τη γη για δηµόσιες παρεµβάσεις (διατύπωση αιτηµάτων και συµµετοχή στον κοινωνικό διάλογο για

πολιτιστικά, οικονομικά, αναπτυξιακά θέματα και ανθρωπιστικής φύσεως προβλήµατα με στόχο τη βελτίωση της αλληλοκατανόησης και της ποιότητας ζωής των ανωτέρω ομάδων, όπως αυτές προσδιορίζονται ιστορικά και γεωγραφικά , την ανάπτυξη δικτύων εκσυγχρονισµού , δικτύων δηµοσίου διαλόγου, πολιτιστικών και οικονομικών παρεμβάσεων.

 

Οι θεµελιώδεις σκοποί του Σωματείου είναι οι κάτωθι:

1. Η βελτίωση της οικονομικής , πολιτιστικής και πολιτικής θέσης των Ελλήνων Σανταίων ανά τον κόσμο ως βασικό στοιχείο της ποιότητας ζωής του σύγχρονου ανθρώπου.

2. Η υπεράσπιση των δικαιωµάτων των ατόμων που κατάγονται από τη Σαντά του Πόντου με Ελληνική εθνική συνείδηση και καταγωγή στα πλαίσια του πανανθρώπινου νοήματος του Ελληνικού Ποντιακού πολιτισμού.

3. Η προβολή και υπεράσπιση της Σαντέικης ιστορίας , του πολιτισμού , και της εν γένει Ελληνικής παιδείας ως παγκόσμιο αδιαπραγμάτευτο κοινωνικό αγαθό.

4. Η υπεράσπιση, µε κάθε νόµιµο τρόπο των δικαιωμάτων των πληθυσμών των Σανταίων απανταχού γης

Η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανωτέρω πολιτιστικών ομάδων στο πλαίσιο της αναζήτησης κοινών πολιτιστικών προτύπων , με τις κοινές ιστορικές τους εμπειρίες αλλά και τη σχέση τους με το φυσικό περιβάλλον στο οποίο ζουν.

5. Η οικονομική ανάπτυξη, η κοινωνική προβολή και η ανάπτυξη αρμονικών σχέσεων των παραπάνω ομάδων του Ελληνισμού με τους λαούς των χωρών στις οποίες ζουν και αναπτύσσονται.

6. Η προστασία των κειμηλίων , αρχαιοτήτων, θρησκευτικών μνημείων, μνημείων της φύσης , του φυσικού περιβάλλοντος και εν γένει κάθε μνημείου πολιτισμού των Σανταίων .

 

 

Άρθρο 5ο

Μέσα προς επίτευξη των σκοπών του Σωματείου

Μέσα προς επίτευξη των σκοπών της εταιρείας, µπορούν να είναι:

:

- οργάνωση και συνδιοργάνωση πολύµορφων εκδηλώσεων, ηµερίδων και συνεδρίων, συµµετοχή σε ακτιβιστική δράση κλπ σε συνεργασία με επιστηµονικά και επαγγελµατικά Σωµατεία , Συλλόγους, Συνδικάτα και Ενώσεις Εργαζοµένων και Φοιτητών, ΑΕΙ / ΤΕΙ, μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, τοπικούς πολιτιστικούς - εξωραϊστικούς συλλόγους και άλλους τοπικούς και µη συλλογικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στον τοµέα ποιότητας ζωής , φορείς Τοπικής και Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης , επιστηµονικά και επαγγελµατικά Επιµελητήρια.

 

- ανακοινώσεις και δελτία τύπου, συνεντεύξεις και αρθρογραφία στα έντυπα ΜΜΕ, συνεντεύξεις και οργάνωση εκποµπών στα ηλεκτρονικά και όχι μόνο ΜΜΕ.

- οργάνωση, συνδιοργάνωση ή συµµετοχή σε πολύµορφες εκδηλώσεις, ηµερίδες, συνέδρια, δηµοσκοπήσεις, θεατρικές παραστάσεις κλπ

- συµµετοχή σε ερευνητικά προγράµµατα

- συµµετοχή σε ελληνικές και διεθνείς ενώσεις, όργανα συµµετοχικών διαδικασιών και διαδικασίες δηµοσίου διαλόγου και παρέµβασης µε αντικείµενο την προώθηση των στόχων του ΚΟΙΝΟΥ

- οργάνωση, συνδιοργάνωση ή συµµετοχή σε συµβολικές ακτιβιστικές ενέργειες, καµπάνιες που στοχεύουν στην ευαισθητοποίηση της κοινής γνώµης σε θέµατα σχετικά µε το αντικείµενο του ΚΟΙΝΟΥ.

- έκδοση περιοδικού εντύπου, βιβλίων και άλλων φυλλαδίων παρεµβατικού, ιστορικού και επιστηµονικού χαρακτήρα

-χρηματοδότηση ή παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών , ψηφιακών δίσκων καλλιτεχνικού και επιστημονικού ενδιαφέροντος,

-λειτουργία ραδιοφωνικού σταθμού ή και τηλεοπτικού σταθμού

-Χρηματοδότηση ιστορικών ερευνών , μελετών και εκδόσεων

- λειτουργία ιστοσελίδας του ΚΟΙΝΟΥ

-χορήγηση υποτροφιών και οικονομικών βοηθημάτων

- παρεµβάσεις νοµικού χαρακτήρα προς υπεράσπιση των βασικών σκοπών του ΚΟΙΝΟΥ

- Η οργάνωση κάθε έτος ΔΙΗΜΕΡΟΥ ΑΝΤΑΜΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΗΣ ΣΑΝΤΑΙΩΝ , κάθε χρόνο εκ περιτροπής στην έδρα κάθε Σωματείου μέλους

- Συμμετοχή στην οργάνωση και εκτέλεση του ετήσιου μνημοσύνου για το ολοκαύτωμα της επτάκωμης Σαντάς στο χώρο του Ξενώνα των Σανταίων με την επωνυμία ‘’τη Σαντάς τ’ οσπίτ΄΄ στην Παναγία Σουμελά στην Καστανιά Ημαθίας .

Για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων το ΔΣ μπορεί με απόφασή του να συνεργάζεται ακόμη και με προσωπικότητες φυσικά πρόσωπα , που έχουν την απαιτούμενη εξειδίκευση για την προώθηση των σκοπών του Σωματείου .

Άρθρο 6ο

Πόροι του Σωματείου - Περιουσία

Οι πόροι και η περιουσία του Σωματείου ΚΟΙΝΟ ΤΩΝ ΣΑΝΤΑΙΩΝ προέρχονται :

1) από τις ετήσιες συνδρομές των Σωματείων μελών και το εφάπαξ δικαίωμα- τέλος εγγραφής νέου μέλους , τα οποία ορίζονται κάθε φορά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου .

2) από οικονομικές ενισχύσεις και επιχορηγήσεις , δωρεές και κληροδοτήματα προς το ΚΟΙΝΟ ΤΩΝ ΣΑΝΤΑΙΩΝ εφόσον γίνονται αποδεκτές από το ∆.Σ του Σωματείου .

3) Τα έσοδα από εκδηλώσεις , από εορτές και δη από το ετήσιο ΑΝΤΑΜΩΜΑ ΤΩΝ ΣΑΝΤΑΙΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΗΣ, από πωλήσεις βιβλίων και άλλων εντύπων ή αντικειµένων (αναµνηστικών κλπ).

4) Από συµµετοχή σε ερευνητικά και άλλα επιδοτούµενα προγράµµατα

5) Τα έσοδα από συμβάσεις χορηγίας ή διαφημίσεις με φυσικά ή νομικά πρόσωπα .

6) Το ετήσιο πλεόνασμα των εσόδων κάθε χρήσεως και κάθε άλλο έσοδο από νόμιμη αιτία .

7) Επίσης µπορεί να επιχορηγείται από δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς, Ελληνικούς ή αλλοδαπούς, για να πραγματώνονται οι σκοποί ίδρυσης και λειτουργίας του.

2. Τα έσοδα που τυχόν θα προκύπτουν από διάφορες δραστηριότητες, κοινωνικές εκδηλώσεις ή υπηρεσίες του Σωματείου αποτελούν περιουσία του. Στα περιουσιακά στοιχεία θα ανήκει και κάθε εξοπλισµός ή υλικές αξίες που θα προκύπτουν µετά από κάθε εκδήλωση ή εισφορά - δωρεά.

3. Το Σωματείο ως µη κερδοσκοπικό, δεν µοιράζει έσοδα ή κέρδη στα Σωματεία – μέλη , όλα δε τα έσοδα του διατίθενται για την εξυπηρέτηση των σκοπών του.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΟΙΝΟΥ ΤΩΝ ΣΑΝΤΑΙΩΝ υποχρεούται να καταθέτει επ ονόματί του σε μία από τις αναγνωρισμένες Τράπεζες της έδρας του την περιουσία αποκλειστικά σε μετρητά . Τα κατατιθέμενα ποσά μπορούν να αναλαμβάνονται με εντολή του ΔΣ με έκδοση επιταγών που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Ταμία.

5. Ο προϋπολογισμός του ΚΟΙΝΟΥ ΤΩΝ ΣΑΝΤΑΙΩΝ καταρτίζεται από το ΔΣ και εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση έως την 31 Οκτωβρίου κάθε έτους , ο δε απολογισμός και ισολογισμός έως το τέλος Φεβρουαρίου κάθε έτους .

4. Τα ενδεχόµενα περιουσιακά στοιχεία που θα αποκτήσει το Σωματείο στα χρόνια λειτουργίας του µετά την τυχόν λύση του περιέρχονται και διαμοιράζονται ισόποσα στα μέλη του Σωματεία .

 

 

 

Άρθρο 7ο

Όργανα του ΚΟΙΝΟΥ ΤΩΝ ΣΑΝΤΑΙΩΝ

Όργανα του Σωματείου είναι :

Α. Οι τακτικές και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις

Β. Το Διοικητικό Συμβούλιο

Γ. Η Εξελεγκτική Επιτροπή

 

Άρθρο 8ο

Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 

1. Η Γενική Συνέλευση , που είναι το ανώτατο όργανο του ΚΟΙΝΟΥ ΤΩΝ ΣΑΝΤΑΙΩΝ , συγκροτείται από τα Σωματεία - μέλη και έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά το ΚΟΙΝΟ , έστω και αν δεν προβλέπεται από το καταστατικό , και να καθορίζει γενικά την πορεία του Σωματείου για το συμφέρον των μελών του και την εξυπηρέτηση του ιδρυτικού σκοπού.

 

2. Κάθε Σωματείο – μέλος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση του ΚΟΙΝΟΥ ΤΩΝ ΣΑΝΤΑΙΩΝ με ένα αντιπρόσωπο και ένα αναπληρωτή , όπως ο Νόμος ορίζει , οι οποίοι ορίζονται με απόφαση του ΔΣ τους και διαθέτει στη Συνέλευση μία μόνο ψήφο . Το δικαίωμα ψήφου ασκείται από τον τακτικό αντιπρόσωπο και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος από τον αναπληρωματικό .

 

3. Για τη νομιμοποίηση του αντιπροσώπου υποβάλλεται προ της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως από το μέλος του ΚΟΙΝΟΥ ΤΩΝ ΣΑΝΤΑΙΩΝ το πρακτικό εκλογής του . Οι αντιπρόσωποι του σωματείου πρέπει κατά το χρόνο του ορισμού τους να έχουν το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα του σωματείου τους .

 

4. Σωματείο μέλος που δεν εξέλεξε έγκαιρα τον αντιπρόσωπό του δεν μπορεί να μετέχει στις εργασίες της ΓΣ κατά οποιονδήποτε τρόπο

 

5. Οι προσκλήσεις των Γενικών Συνελεύσεων πρέπει να προηγούνται δεκαπέντε (15) μέρες τουλάχιστον από την οριζόμενη συνεδρίαση , αν πρόκειται για τις τακτικές και οκτώ (8) τουλάχιστον αν πρόκειται για τις έκτακτες.

 

6. Η Γενική Συνέλευση θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται σε αυτήν οι μισοί και ένας ακόμη από το σύνολο των εχόντων δικαίωμα ψήφου αντιπροσώπων . Εάν ελλείψει απαρτίας ματαιωθεί η Γενική Συνέλευση επαναλαμβάνεται αναλόγως των περιστάσεων και του κατεπείγοντος σε εκείνη την ημερομηνία , τον τόπο και το χρόνο που έχει καθορισθεί εκ των προτέρων στην πρόσκληση από το ΔΣ και θεωρείται σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των μελών της . Των Γενικών Συνελεύσεων προΐσταται ο Πρόεδρός τους , ο οποίος εκλέγεται μαζί με ένα Γραμματέα από τους αντιπροσώπους και μαζί υπογράφουν το πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης .

 

7. Οι ψηφοφορίες είναι μυστικές και οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών.

 

8. Η Γενική Συνέλευση συζητά και αποφασίζει μόνο για τα θέματα που αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη εκτός και αν αποφασισθεί ομόφωνα η συζήτηση και άλλου θέματος. Με απόφαση της μπορεί να μεταβληθεί σειρά των θεμάτων . Κατά τις συνεδριάσεις των Γενικών Συνελεύσεων τηρούνται σε ιδιαίτερο βιβλίο πρακτικά των συζητήσεων και αποφάσεων τα οποία , μονογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Συνελεύσεως , αναγιγνώσκονται και επικυρώνονται στην επόμενη Γενική Συνέλευση και υπογράφονται μετά την τυχόν τακτοποίησή τους .

 

 

Άρθρο 9ο

 

Η Τακτική Γενική Συνέλευση του ΚΟΙΝΟΥ ΤΩΝ ΣΑΝΤΑΙΩΝ συγκαλείται υποχρεωτικά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου το πρώτο δίμηνο κάθε έτους με σκοπό να συζητήσει και να εγκρίνει τα εξής :

1. Έκθεση πεπραγμένων του ΔΣ

2. Ισολογισμό και οικονομικό απολογισμό του προηγούμενου έτους .

3. Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής για την οικονομική διαχείριση του ΔΣ

4. Απαλλαγή του ΔΣ

Ο κατάλογος των Σωματείων που έχουν δικαίωμα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις συντάσσεται από το ΔΣ κάθε Ιανουάριο και ισχύει για ολόκληρο το ημερολογιακό έτος .

 

Άρθρο 10ο

Οι αρχαιρεσίες διεξάγονται από τριμελή Εφορευτική Επιτροπή , τα δύο μέλη της οποίας εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μελών και το τρίτο είναι ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης . Η εκλογή της διοικήσεως και της Εξελεγκτικής Επιτροπής γίνεται από δύο πίνακες υποψηφίων , οι οποίοι εκτίθενται εμφανώς μέσα στην αίθουσα και πάνω στους οποίους μπορεί να εγγραφεί μόνος του κάθε αντιπρόσωπος .

Οι επιτυχόντες για οποιαδήποτε από τις παραπάνω θέσεις κατατάσσονται κατά τη σειρά των ψήφων που έλαβαν . Μεταξύ αυτών που ισοψήφησαν ενεργείται κλήρωση από την Εφορευτική Επιτροπή.

 

Άρθρο 11ο

 

Το αργότερο των Οκτώβριο κάθε έτους συγκαλείται Τακτική Γενική Συνέλευση , για να ψηφίσει τον προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων του επόμενου ημερολογιακού έτους , ο οποίος υποβάλλεται από τη Διοίκηση .

 

 

Άρθρο 12ο

 

Τα Σωματεία – μέλη συγκαλούνται σε έκτακτες Γενικής Συνελεύσεις από τον Πρόεδρο κατόπιν αποφάσεως του ΔΣ όσες φορές το τελευταίο κρίνει σκόπιμο ή αναγκαίο τη σύγκλησή τους .

Ο Πρόεδρος του ΔΣ υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη ΓΣ των Σωματείων του ΚΟΙΝΟΥ και παρά την αντίθετη γνώμη του ΔΣ , όσε φορές αυτή ζητηθεί εγγράφως από το 1/3 τουλάχιστον των σωματείων μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου με την προϋπόθεση να αναφέρονται στην αίτηση τα θέματα για τα οποία ζητείται η σύγκλιση της ΓΣ. Η έκτακτη Γενική Συνέλευση που συγκαλείται με τον τρόπο αυτό πρέπει να γίνει το αργότερο σε 20 ημέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης , και η ημερήσια διάταξη πρέπει να περιλαμβάνει περιοριστικά μόνο τα θέματα που αναφέρονται στην αίτηση .

Τέλος έκτακτη γενική συνέλευση με σκοπό την εκλογή Διοικήσεως συγκαλείται εάν τα μέλη του ΔΣ μειωθούν κάτω των 2/3 λόγω θανάτου , παραιτήσεων ή εκπτώσεων και δεν υπάρχουν νόμιμοι αναπληρωτές .

 

Άρθρο 13ο

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο

1.Το ΚΟΙΝΟ ΤΩΝ ΣΑΝΤΑΙΩΝ διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο εκλέγεται για τριετή θητεία από τη Γενική Συνέλευση εντός του τελευταίου τετραμήνου του τρίτου έτους της τριετούς θητείας . Εάν για οποιοδήποτε λόγο προκηρυχθούν αρχαιρεσίες για εκλογή ΔΣ πριν από την ολοκλήρωση της 3ετούς θητείας του , τότε το ΔΣ που θα προκύψει έχει θητεία ίση με το υπόλοιπο της θητείας της προηγούμενης Διοίκησης .

Η θητεία της πρώτης Διοίκησης του Κοινού των Σανταίων που θα προέλθει από τις πρώτες αρχαιρεσίες που θα διενεργηθούν μετά την ίδρυσή του θα λήξει την 30η Ιανουαρίου 2014

2. Ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται σε πέντε (5). Μαζί με τα τακτικά μέλη εκλέγονται και τρία (3) αναπληρωτικά τα οποία καταλαμβάνουν τη θέση τους κατά τους ψήφους που έλαβαν . Οι ανωτέρω καταλαμβάνουν τις θέσεις των συμβούλων που κενώνονται με οποιοδήποτε τρόπο.

Οποιαδήποτε αύξηση ή μείωση του αριθμού των σωματείων – μελών του ΚΟΙΝΟΥ ΤΩΝ ΣΑΝΤΑΙΩΝ , μετά την εκλογή του ΔΣ και μέχρι τη λήξη της θητείας του δεν επηρεάζει τον αριθμό των μελών του ΔΣ.

3. Τα μέλη του ΔΣ εκλέγονται μεταξύ των αντιπροσώπων των σωματείων .

4. Η ιδιότητα του μέλους του ΔΣ είναι τιμητική και άμισθη . Στα μέλη του ΔΣ όταν μετακινούνται εκτός του τόπου για προσφορά οποιασδήποτε υπηρεσίας στο ΚΟΙΝΟ επιτρέπεται να καταβάλλονται έξοδα κίνησης , διαμονής και διατροφής κατόπιν σχετικής απόφασης του ΔΣ.

5. Εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα της εκλογής συγκαλείται από αυτόν που πλειοψήφησε, το νέο ΔΣ και με μυστική ψηφοφορία συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο , τον Αντιπρόεδρο , το Γεν. Γραμματέα , τον Ταμία

6. Αν κατά την πρώτη ψηφοφορία δεν συγκεντρώνει κανείς την απόλυτη πλειοψηφία η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων.

7. Το απερχόμενο ΔΣ υποχρεούται να παραδώσει στο νέο ΔΣ με πρωτόκολλο το αρχείο , τα βιβλία , το ταμείο , τα έπιπλα καθώς και οτιδήποτε υπάρχει στην απόλυτη νομή και κατοχή του ΚΟΙΝΟΥ ΤΩΝ ΣΑΝΤΑΙΩΝ

 

Άρθρο 14ο

 1. Το ΔΣ συνεδριάζει τακτικά κάθε δύο μήνες , σε ημέρα που ορίζεται με απόφασή του και έκτακτα όταν κρίνεται απαραίτητο με πρόσκληση του Προέδρου ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μέλους του ΔΣ προς τον Πρόεδρο .
 2. Το ΔΣ θεωρείται σε απαρτία εάν κατά τις συνεδριάσεις του τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα .
 3. Κάθε μέλος του ΔΣ που απουσιάζει για τρεις (3) κατά σειρά τακτικές συνεδριάσεις και μετά από έγγραφη πρόσκληση η οποία επιδίδεται με συστημένη επιστολή εκπίπτει από το αξίωμα του Συμβούλου και αντικαθίσταται με απόφαση του ΔΣ που κρίνει και για το δικαιολογημένο της απουσίας .
 4. Οι ψηφοφορίες γίνονται φανερά και αναγράφεται στο πρακτικό σε περίπτωση διαφωνίας ποια ψήφο έδωσε ο καθένας , ενώ για προσωπικό θέμα οι ψηφοφορίες είναι μυστικές .
 5. ΟΙ αποφάσεις του ΔΣ λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων , και σε περίπτωση ισοψηφίας , υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου ή του Προεδρεύοντος . Σε περίπτωση ισοψηφίας σε μυστική ψηφοφορία αυτή επαναλαμβάνεται και σε περίπτωση δεύτερης ισοψηφίας το θέμα παραπέμπεται σε προσεχή συνεδρίαση .

 

Άρθρο 15ο

Ιδιαίτερα το ΔΣ είναι αρμόδιο :

Α. Να μεριμνά για την ουσιαστική εκπλήρωση του σκοπού του ΚΟΙΝΟΥ ΤΩΝ ΣΑΝΤΑΙΩΝ την πιστή εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Καταστατικού , του Εσωτερικού Κανονισμού και των αποφάσεων της ΓΣ

Β. Να καθορίζει την ημερήσια διάταξη των ΓΣ εκτός εκείνων , οι οποίες προκαλούνται με αίτηση των αντιπροσώπων.

Γ. Να αποφασίζει τη σύγκλιση των εκτάκτων ΓΣ εκτός εκείνων , οι οποίες προκαλούνται με αίτηση αντιπροσώπων.

Δ. Να προσλαμβάνει το έμμισθο προσωπικό το αναγκαίο για τη λειτουργία των διαφόρων υπηρεσιών του ΚΟΙΝΟΥ ΤΩΝ ΣΑΝΤΑΙΩΝ , μέσα στα όρια των ψηφισμένων από τη ΓΣ πιστώσεων για δαπάνες έμμισθου προσωπικού

Ε. Να αποφασίζει μέσα στα όρια του εγκεκριμένου προϋπολογισμού , για τη μίσθωση ή αγορά ακινήτου ως γραφείου και εντευκτήριου του ΚΟΙΝΟΥ καθώς και για τη λύση της μισθώσεως ή για την εκποίησή του .

ΣΤ. Να επεξεργάζεται τα έσοδα και τα έξοδα της νέας χρήσης που υποβάλλονται από τον ταμία.

Η. Να εισηγείται στις ΓΣ τον εσωτερικό κανονισμό τους Τεχνικούς Κανονισμούς και τις τροποποιήσεις τους .

Θ Να ασκεί την πειθαρχική εξουσία .

 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΣ

Άρθρο 16ο

 1. Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το ΚΟΙΝΟ ΤΩΝ ΣΑΝΤΑΙΩΝ στις σχέσεις του με τρίτους και ενώπιον κάθε δικαστικής , διοικητικής και δημόσιας αρχής , όπως επίσης ενώπιον κάθε οργανισμού , τράπεζας ως νόμιμου αντιπρόσωπος .
 2. Συγκαλεί το ΔΣ στις τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις του , προεδρεέυει των συνεδριάσεων του ΔΣ , κηρύσσει την έναρξη και την λύση τους , διευθύνει τις συζητήσεις , δίνει σε όλους τον λόγο και εφόσον ο ομιλητής εκτρέπεται από το θέμα ή την καλή συμπεριφορά του αφαιρεί τον λόγο. Καταρτίζει επίσης μαζί με τον Γενικό γραμματέα την ημερήσια διάταξη .
 3. Επιβλέπει την ακριβή τήρηση του Καταστατικού και του τυχόν Εσωτερικού Κανονισμού .
 4. Υπογράφει μαζί με τον Γεν. Γραμματέα κάθε έγηγραφο εξερχόμενο καθώς και τα εντάλματα πληρωμών και τα πρακτικά συνεδριάσεων μετά την επικύρωσή τους .

 

Άρθρο 17ο

 

Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον πρόεδρο που απουσιάζει ή κωλύεται σε όλα τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις .

Εάν απουσιάζει ή κωλύεται ο Αντιπρόεδρος τον αναπληρώνει ο μεγαλύτερος σε ηλικία από τους παρόντες Συμβούλους .

 

Άρθρο 18ο

 

Ο Γενικός Γραμματέας τηρεί το Αρχείο , τη σφραγίδα και τα βιβλία του ΚΟΙΝΟΥ και διεξάγει όλη την αλληλογραφία. Υπογράφει κάθε έγγραφο εντάλματα πληρωμών μαζί με τον Πρόεδρο , προϊσταται του γραφείου και του προσωπικού του ΚΟΙΝΟΥ . Επίσης συντάσσει και διαβάζει τα πρακτικά των Συνεδριάσεων του ΔΣ και τα υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο σε όλα του τα καθήκοντα και τον αναπληρώνει όταν απουσιάζει ή κωλύεται .

 

Άρθρο 19ο

 

 1. Ο Ταμίας ενεργεί όλες τις εισπράξεις των πόρων του ΚΟΙΝΟΥ , έναντι διπλοτύπων αποδείξεων που υπογράφονται από τον ίδιο και θεωρούνται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό γραμματέα .
 2. Υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο τις επιταγές για την ανάληψη των χρημάτων που είναι κατατεθειμένα στις Τράπεζες.
 3. Είναι υπεύθυνος προσωπικά για κάθε ταμειακή ανωμαλία όπως επίσης και για πληρωμή την οποία ενήργησε χωρίς γενική ή ειδική απόφαση του ΔΣ , ευθύνονται όμως επίσης ο Πρόεδρος και ο Γεν. Γραμματέας για κάθε πληρωμή στην οποία προέβησαν καθ’ υπέρβαση των ψηφισμένων πιστώσεων .
 4. Τηρεί βιβλίο εσόδων και εξόδων μονογραμμένο από τον Πρόεδρο και τον Γεν. Γραμματέα
 5. Για την είσπραξη των πόρων μπορεί να διορίσει με απόφαση του ΔΣ εισπράκτορα με δική του ευθύνη και με αντιμισθία που θα καθορισθεί από το ΔΣ .

 

 

Άρθρο 20ο

 

 1. Η Εξελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) τακτικά και δύο (2) αναπληρωματικά μέλη και έχει σκοπό τον έλεγχο του ταμείο του ΚΟΙΝΟΥ και της εν γένει οικονομικής διαχείρισής του . Η θητεία του Ιανέ τριετής και εκλέγεται κάθε τριετία μαζί με το ΔΣ.
 2. Ο Πρόεδρος υποχρεούται να θέσει στη διάθεσή της όλα τα εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα , αποδείξεις , λογιστικά βιβλία όπως και κάθε άλλο στοιχείο που θα ζητήσει .
 3. Η Εξελεγκτική Επιτροπή υποχρεούται να τελειώσει το έργο της τουλάχιστον 20 ημέρες πριν την τακτική Γενική Συνέλευση και να καταρτίσει την έκθεση την οποία οφείλει να περιλάβει το ΔΣ στη λογοδοσία του προς τη ΓΣ.

 

 

Άρθρο 21ο

 

 1. Το ΔΣ προβαίνει στην κατάρτιση Επιτροπών , τα μέλη των οποίων είναι Σύμβουλοι και αντιπρόσωποι σωματείων ή άλλα κατάλληλα πρόσωπα . Κάθε επιτροπή ανάλογα με το αντικείμενό της μελετάει τα θέματα της αρμοδιότητάς της , συντάσσει προτάσεις και εισηγήσεις τις οποίες υποβάλλει προς έγκριση στο ΔΣ . Παράλληλα τηρεί πρακτικά των συνεδριάσεών της .
 2. Η θητεία όλων των Επιτροπών ακολουθεί τη θητεία της Διοικήσεως που τις κατάρτισε .

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 22ο

 

Το ΚΟΙΝΟ ΤΩΝ ΣΑΝΤΑΙΩΝ έχει σφραγίδα κυκλική που φέρει περιμετρικά τις λέξεις ΄΄ΚΟΙΝΟ ΤΩΝ ΣΑΝΤΑΙΩΝ΄΄ και στο κέντρο ……………..

 

Άρθρο 23ο

 

 1. Τις λεπτομέρειες της εφαρμογής των διατάξεων του Καταστατικού ρυθμίζει ο Εσωτερικός Κανονισμός , που ψηφίζεται από τη ΓΣ με πρόταση της Διοικήσεως
 2. Αποκλείεται η με Εσωτερικό Κανονισμό αλλοίωση και καταστρατήγηση της έννοιας των άρθρων του Καταστατικού και η ρύθμιση με αυτόν θεμάτων , τα οποία υποχρεωτικά ρυθμίζονται βάσει των άρθρων του Αστικού Κώδικα .
 3. Με Γενικούς ή Ειδικούς Κανονισμούς , που ψηφίζει η Γενικής Συνέλευση των σωματείων – μελών του ΚΟΙΝΟΥ ΤΩΝ ΣΑΝΤΑΙΩΝ , τίθενται οι κανόνες που ισχύουν για όλα τα θέματα που αφορούν την επίτευξη των στόχων του Σωματείου

 

 

Άρθρο 24ο

 

 1. Το ΚΟΙΝΟ ΤΩΝ ΣΑΝΤΑΙΩΝ τηρεί υποχρεωτικά τα εξής βιβλία , τα οποία φέρουν τη νόμιμη θεώρηση :

 

Α. Μητρώο Μελών

Β. Πρακτικό συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων

Γ. Πρακτικών συνεδριάσεων ΔΣ

Δ. Εσόδων – Εξόδων

Ε . Περιουσιακών στοιχείων

Στ Πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων

 

Άρθρο 25ο

 

Σε περίπτωση ασάφειας ή κενού του παρόντος καταστατικού αποφαίνεται το ΔΣ μέσα στα πλαίσια του καταστατικού και των νόμων υπό την έγκριση της προσεχούς Γενικής Συνέλευσης.

 

Άρθρο 26ο

 

Για την τροποποίηση των διατάξεων του παρόντος καταστατικού απαιτείται να συγκληθεί έκτακτη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τα αντίστοιχα άρθρα του παρόντος καταστατικού , η οποία αφού διαπιστωθεί η απαρτία της αποφασίζει με την αυξανόμενη πλειοψηφία των ¾ των παρόντων μελών της.

 

Άρθρο 27ο

Στην περίπτωση κατά την οποία το ΚΟΙΝΟ ΤΩΝ ΣΑΝΤΑΙΩΝ διαλυθεί για οποιοδήποτε λόγο , η περιουσία του διανέμεται κατά ισομοιρία στα μέλη του Σωματεία κατά το χρόνο της διάλυσής του .

 

Άρθρο 28ο

 

Το παρόν καταστατικό το οποίο περιέχει είκοσι οκτώ (28) άρθρα εγκρίθηκε από τη ΓΣ της …………………., που συγκλήθηκε για το σκοπό αυτό και θα ισχύσει μετά τη δημοσίευσή του στα βιβλία του Πρωτοδικείου Κιλκίς

Με βάση τα παραπάνω που συµφώνησαν , συντάχθηκε το παρόν, το οποίο και υπογράφεται από όλα τα ιδρυτικά μέλη και εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος του προσωρινού ∆.Σ. να φροντίσει για τις νόµιµες παραπέρα διαδικασίες.

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ

__